Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội có máy chủ đặt ở nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bôi nhọ, hạ thấp uy tín một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc công tác cán bộ, kích động, gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Đáng chú ý, chúng lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ, tăng cường xuyên tạc, bóp méo sự thật. Chúng cho rằng, tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng. Những vụ việc mà Đảng ta kiên quyết xử lý nghiêm minh các cán bộ từ Trung ương đến địa phương thời gian qua thì chúng cho rằng các phe cánh trong Đảng triệt hạ nhau. Chúng xuyên tạc rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nằm trong thanh trừng bè phái, đấu đá nội bộ, lợi ích nhóm… Chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một số cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để tung ra những bài viết mang tính suy diễn, phiến diện, một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Nguy hiểm hơn, chúng tuyên truyền xuyên tạc rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng ta không vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà vì lợi ích nhóm, là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức hạ cánh an toàn, là tiền đề cho con em, vây cánh tiến thân. Từ đó chúng cho rằng, việc quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ có sự thương lượng, thỏa hiệp giữa các phe cánh với nhau. Những giọng điệu thâm hiểm của chúng đã tác động, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.
Về công tác cán bộ, Lê Nin đã khẳng định: “Cách mạng muốn thành công thì phải coi trọng việc tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, vì cán bộ có ý nghĩa quyết định thành bại của cách mạng”. Bác Hồ đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Quan điểm, tư tưởng ấy đã được Đảng ta vận dụng linh hoạt khi tiến hành công tác cán bộ, luôn thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, Đảng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, bắt nhịp tốt với xu thế hội nhập, có trình độ ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ tốt, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Đa số cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, có ý nghĩa quyết định đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đối với việc chuẩn bị nhân sự cán bộ cho nhiệm kỳ tới, tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: “Trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan; tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực”.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập trong công tác cán bộ thời gian qua như: việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc; việc bổ nhiệm một số cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có người nhà, người thân… xảy ra ở một số nơi; việc đầu tư xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ…
Chúng ta thấy rằng những khuyết điểm, sai phạm nêu trên chỉ là cá biệt. Không nên có góc nhìn chủ quan, phiến diện, dựa vào thiếu sót, khuyết điểm của vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần đề cao cảnh giác, nhận diện,vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bác bỏ những luận điệu sai trái của chúng nhằm phá hoại về công tác cán bộ và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Thảo Nhiên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét