Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

TRỤC LỢI TỪ THIỆN

Thiên tai, dịch bệnh... ai cũng khó khăn. Nhưng lại là cơ hội làm giàu cho những kẻ làm "nghề từ thiện" chuyên nghiệp, trục lợi từ thiện...
Vì vậy, cần phải có qui định quản lý hoạt động quyên góp từ thiện.

Bởi lẽ:
Cần sự minh bạch rõ ràng thu - chi;
Cần phải xác định tiền quyên góp là tiền "sạch";
Làm cho hoạt động từ thiện đúng nghĩa của từ này.
Dấu hiệu trục lợi từ thiện:
Báo cáo thu - chi không rõ ràng, né tránh;
Không tập trung vào việc chính là giúp người khó khăn mà chủ yếu tập trung vào việc quảng bá hình ảnh (quay phim, chụp ảnh, livestream...), PR bản thân;
Dựng chuyện, tạo sự bi cảm để kêu gọi quyên góp...
Dùng hoạt động từ thiện để "rửa tiền"...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét