Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

SUY NGHĨ CỦA KẺ BÁN NƯỚC!

Đọc những dòng biện minh của Việt Tân cho cuộc xâm lược lần thứ 2 của Pháp với Việt Nam, mới hiểu hoá ra bán nước không chỉ là nghề mà còn ăn vào máu của đám phản động. Bảo sao từ thời Hoàng Cơ Minh đến Đỗ Hoàng Điềm bây giờ, vẫn luôn ôm chân phương Tây để chống phá chính quyền.

Thử hỏi, trao trả độc lập cho nước thuộc địa mà phải đem mấy chục ngàn quân từ "mẫu quốc" sang đây, với full súng ống, trang bị, rồi chịu thất bại muối mặt không biết bao nhiêu lần mới chịu rút quân khỏi Việt Nam. Trao trả kiểu này thì mất công quá.
Nghe Việt Tân kể chuyện, tự nhiên nghĩ nếu để Việt Tân lãnh đạo đất nước thì lịch sử dân tộc phải thay đổi cơ bản theo cách:
“Mông Nguyên không định chiếm Đại Việt, Mông Nguyên chỉ muốn tìm đường để buôn bán với Chăm Pa, nhà Nguyên xây cầu nhanh hơn nhà Trần”
“Nhà Minh không xâm lược Đại Ngu, nhà Minh chỉ muốn khôi phục nhà Trần, Lê Lợi đánh nhà Minh là đuổi đi một nền văn minh”
Không phải ai dốt Sử cũng là 3 que nhưng 3 que thì… chắc chắn dốt Sử!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét