Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

RƠ CHÂM KUT HÃY QUAY ĐẦU!

Rơ Châm Kút hãy dừng ngay những hành động bỉ ổi, lợi dụng danh chúa jesu, đạo Tin lành. Ông hãy ăn năn hỗi cải mà trở thành người có ích cho xã hội, đất nước. Hãy quay về là người Jrai chất phát, tình cảm gắn bó với buôn làng Tây Nguyên.


Ông đã đi ngược lại lợi ích dân tộc, vi phạm luật tục Jrai, pháp luật nhà nước. Nay ông mượn danh chúa Jesu, đạo Tin lành để răn dạy mọi người 10 điều răn của Chúa mà ông không thực hiện đúng thì ông lấy tư cách gì mà nói với người ta. Yêu thương con người với tấm lòng bác ái mà trên hết là sự tôn kính đức Chúa trời của lòng người gắn kết, của tình yêu để đánh bại mọi thần tượng cá nhân ích kỹ. Vậy mà Kút kêu gọi chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, đây chính là sự phản bội, không trung tín của Kút. Để tự cho mình những quyền năng để gieo rắc những lời “rắn độc”, để lôi kéo mọi người nghe và làm theo bản thân Kút để xây dựng hình ảnh của chính Kút là người đã cứu giúp dân tộc, người dân chăng?
Cây phải có gốc, sông phải có nguồn, dân tộc phải có lịch sử. Đời sống đức tin của người tin Chúa, muốn được vững mạnh là kết quả phải vững gốc rễ đức tin của mình. Mà điều răn Chúa Jesu ban là tiêu chuẩn đạo đức, đòi hỏi trong lối sống con người phải thực hiện. Vậy mà, Kút đã từ bỏ quê hương, gia đình, vợ con để chạy theo cái gọi là “tin lành Đê Ga”, “Nhà nước Đê Ga”; được nhào nặn bởi Ksor Kơk, kẻ tàn quân FULRO, gây ra bao tội ác với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Kút tôn thờ Chúa Jesu hay Ksor Kơk, chắc mọi người ai cũng biết. Vì chính Kút đã rêu rao, ngụy biện cho tự do bằng sự tôn vinh Ksor Kơk là tổng thống cho cái đất nước viễn vong (bánh vẽ) mà gây ra bao đâu thương, ly tán bao gia đ ình mà Kút là nạn nhân mà không biết.
Chớ lấy danh Chúa mà làm chơi, vì Chúa là trời cho nên phải tránh đem trời ra mà đùa cợt. Vậy mà Kút muốn thêm lời nói mình, thêm uy tín bản thân thì lấy danh Chúa mà thanh minh cho hành vi tội lỗi của mình. Dùng danh chúa để dụ dỗ, lôi kéo, thuyết phục người khác theo ý mình. Kút mượn danh Chúa để phục vụ cho mưu mô của mình, đề đi lừa gạt và lợi dụng người khác. Kút đang sống bằng tiền, dùng tiền để thể hiện tình cảm gia đình, vợ con và quê hương nhưng chắc rằng gia đình, vợ con, quê hương không cần những đồng tiền dơ bản của Kút. Vì vợ thiếu chồng, con không có chà và kẻ phản bội quê hương để phá hoại cuộc sống bình yên. Hơn nữa, Kút đã làm xấu danh Chúa khi cầu xin trái lẽ phải khi sống vô đạo đức, dùng những lời miệt thị chia rẽ người Kinh với người Jrai, gây thù địch với quê hương (nơi chôn rau cắt rốn của Kút), cầu xin gây tổn hại cho chính con người mà ở đó cần sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó.
Rơ châm kut ong do đong glai dom kloi mă brua sat pat tătăn ong ngă nun, ong lợi dụng adai yesu, đạo tin lanh. Ong ep glai dom kloi mă brua ong yoh ngă ana mnui hyam bơi ploi pla xã hội ta, lun ia ta. Vốt glai ngă ana jrai jăc lăh, tơlơi khăp kiăng jăp mơn ploi pla Tây Nguyên.
Ong đê glai pô dut no ac oi lun ia ta, pháp luật nhà nước, Ne ong mươn kloi adai yesu, đạo tin lanh bo to bing ana nui 10 kloi adai ong bi hmau ngă đung ong mă tư cách get ră mơng bing mơi. Bokhap bing ana mnui hơtai bôh acoi ia dih ta bni adai yang rơi plă nui ta je nao rai, gơ nan bơkhăp teh goh bing nui ngă tătăn. Nun Kut nhu hyô lai chia rẽ ploi pla, chia rẽ đạo, ne đung jăc nui tho blol sat pat. Nhu lai pô nhu dôm quyên năng kloi hyop nhu ha loai “ala độc”, nun hyơ pơdui bing tatui ngă hang nhu nun vơih ta xây rup pô nhu Kut lai nhu ep lăng ana jrai bai eh.
Kyâu nhu hmau phun, ia nhu hmau ia blu hlo, lun ia ta hmau lịch sử.Tơlơi hơdip ta tui adai, hăt hanun jăp kraih nun lăh jăp mơn phun kyâu pô kha ta tui no pô ta ngươ. Nun kloi yesu nhu pha đạo, nun kloi dip ta ngă hnhơn. Nun lêh, Kut nhu đải răi lôi plơi pla, sang no, ana blai nghu đê tui răng hyô “tin lanh Đê Ga”, “kơnuk kơna Đê Ga”; anam pao păt yoa Ksor Kơk, ana nui ngă ta han FULRO, nhu ngă sat pat mơn ana jrai bai ta bing ana Tây Nguyên. Kut nhu hăt yesu dua Ksor Kơk, nun bing ta thâu leh. Yua dah Kut băh nhu hyop tătăn, nhu ră blol nhu bôh y Ksor Kơk ngră tổng thống bơi lun ia ta sôi sôi nun ngră lô kloi wă pap, nhu ngă lô sang no răng rai nun Kut nhu Kơk lach nhu bi thâu đôch.
Đăm mă grơi adai ngă ngui, yua adai ngă yang rơi ta đăm mă yang rơi ngă leloh. Num yơh Kut nhu hăt hyă kloi hnhop nhu, amuih pô nhu hăt mă kloi adai ră bơi dôm no nhu ngă tătăn. Nhu mă kloi đạo hăt plu, dui, plu ana nui găh kon tui nhu. Kut nhu kôm no đạo ngă kloi măbrua nhu, yô lach hăng plu yua mă no răng. Kut nhu xem bong mơn jên, nhu mă jên nhu ngă ac hơtai pran jua mơn sang no, ana blai nhu ôn sang nun bi ôh sang no, ana blai, ôn sang git dôm jên klă klel nhu xem nun. Yua blai nhu bi hmâu kơi, ana bi hmâu ama yua Kut nhu ngră tătăn sat pat tơlơi hơdip amăng pleipla rơnuk rơnang bia. Nun lăh, Kut nhu ngră sat bo ơi adai kôm jnum tătăn bi đung rơnuk rơnang, yă kloi hyop sat pat chia rẽ yuan mơn jrai ta, nhu ngă sat pat mơn ôn sang (ploi pla ami ama nhu pôn nhu), ong đăm ngră wă ana ploi pô đaine,pô ploipla neh hăt amuaih mơac, gum gôp, je nao lăng nao rai la.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét