Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

"CHỐNG ĐỘC" TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


PHẦN LỚN GIỚI TRẺ VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG TIẾP CẬN MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VỚI INTERNET. CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CŨNG LỢI DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, ĐẨY MẠNH ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, TÁC ĐỘNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ, ĐẶC BIỆT LÀ ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng cũng còn những hạn chế; đặc biệt là chưa huy động cao nhất sức mạnh của các lực lượng tham gia vào cuộc đấu tranh này một cách mạnh mẽ, hiệu quả.

Để giúp thanh niên “miễn dịch” với các thông tin xấu độc trên mạng, giải pháp quan trọng là cần nghiên cứu xây dựng một đề án về nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên Việt Nam, nhằm giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh trong cuộc sống, bản lĩnh trước những vấn đề xã hội, trước luận điệu sai trái, thù địch. Trung ương Đoàn cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN, trước hết là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng để xuyên tạc, đưa các thông tin xấu độc. Các nhà trường tổ chức nhiều buổi gặp mặt, diễn đàn, trao đổi về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, hướng dẫn về kỹ năng phát hiện, phản biện với thông tin, luận điệu sai trái trên không gian mạng. Tiếp tục phát triển các kênh thông tin chính thống của đoàn thanh niên để cung cấp đến ĐVTN một cách kịp thời, chính xác.

"CHỐNG ĐỘC" TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Cùng với đó, Trung ương Đoàn có giải pháp chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn thành lập các nhóm “tác chiến”, có nhiệm vụ phát hiện, tổ chức phản bác thông tin xấu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, thanh niên các đơn vị Quân đội làm tốt công tác tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ các mạng xã hội khi đưa những thông tin, luận điệu xấu; nghiên cứu có chính sách khuyến khích, động viên về vật chất, tinh thần đối với các bạn trẻ trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn thông tin, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét