Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

ĐẠI HỘI III VÀ ĐẠI HỘI XIII

Xét trong lịch sử thì cho đến nay có 2 Đại hội Đảng được tổ chức ngay trong thời kỳ kháng chiến đó là Đại hội Đảng lần thứ II và lần thứ III. Tuy nhiên, khi đọc lại lịch sử Đảng, thì tôi lại thấy Đại hội III và Đại hội XIII vừa diễn ra lại có nhiều điểm chung.

Về bối cảnh, nếu coi công cuộc phòng chống Covid-19 là một cuộc kháng chiến trường kỳ, đấu tranh với giặc ngoại xâm Covid từ bên ngoài vào thì Đại hội XIII cũng được coi là Đại hội diễn ra trong thời chiến. Đặc biệt, ngay trong thời gian diễn ra Đại hội thì làn sóng dịch thứ 4 với xuất phát điểm là Quảng Ninh, Hải Dương diễn ra khiến đặc điểm này càng thể hiện rõ hơn. Và cũng giống như Đại hội III, Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội vừa chỉ đạo công cuộc kháng chiến.

Về nhiệm vụ, Đại hội III xác định cùng 1 lúc chúng ta sẽ tiến hành 2 nhiệm vụ là xây dựng XHCN ở miền Bắc và tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam. Trong khi đó, đại hội XIII hiện nay cũng đặt ra 2 nhiệm vụ đó là chiến thắng dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, Đại hội XIII được coi là Đại hội nền tảng, định hướng cho sự phát triển, trỗi dậy của đất nước, hướng đến 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).
Về người lãnh đạo, tại Đại hội III, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Lê Duẩn, một con người am hiểu tình hình miền Nam trở thành người đứng đầu Đảng. Sự lựa chọn sáng suốt này đã giúp chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất 2 miền. Ở Đại hội XIII, dưới sự nhất trí trong Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Đảng ở nhiệm kỳ thứ 3. Đây là kết quả, thành quả trong 2 nhiệm kỳ đầu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí, đất nước chúng ta sẽ giành thắng lợi về mặt phát triển đất nước.
Có thể thấy, các thế lực thù địch luôn nhìn, luôn xuyên tạc Đại hội Đảng là nơi “đấu đá nội bộ” trong Đảng nhưng qua 13 kỳ “đấu đá” vừa qua, chúng ta giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước sánh vai với các cường quốc 5 châu. Với người dân Việt Nam, thì đây chính là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng 5 năm 1 lần, nơi định hình đường lối, chính sách của đất nước, giúp Việt Nam vươn ra biển lớn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét